תנאי השימוש ב- dressroom

1. כללי
1.1.  אתר dressroom (להלן: "האתר") מופעל ע"י "דרסרום" ע.מ. 031734569 אשר כתובתה בית השואבה 11 רמת השרון (להלן: "דרסרום").
1.2.כל שימוש באתר לרבות, גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע לרכישה באתר ו/או הצעת מוצר למכירה באתר ו/או פתיחת חשבון / 'חנות' באתר, מהווה את הסכמת הגולשות (להלן: "משתמש/ות ה/קצה") לקבל ולנהוג על פי תנאי השימוש המפורטים בתקנון שלהלן (להלן: "תנאי השימוש"). היה ואינך מסכימה לתנאי השימוש שלהלן, הנך מתבקשת להימנע מכל שימוש באתר. לפיכך, כל העושה שימוש באתר מצהירה, כי הינה מודעת לתנאי השימוש, קראה אותם ומקבלת אותם וכי לא תהייה לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד דרסרום ו/או האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות דרסרום על פי תנאי השימוש.
1.3. האתר מספק שירותי מסחר אלקטרוני וביצוע עסקאות מקוונות באמצעות רשת האינטרנט בתחומי ההלבשה, הנעלה, אקססוריז וכיוצ"ב, בין בעלות עסקים ומוכרות (להלן: "המוכרת/ות") המבקשות להציע ולמכור את מוצריהן לבין קונות (להלן: "הקונה/ות") באמצעות רשת האינטרנט.
1.4. למען הסר ספק, דרסרום מעמידה את האתר לרשות המוכרות כבמה להצגת המוצרים, והמוצרים המוצעים למכירה באתר (להלן: "המוצרים"), מוצעים ע"י המוכרות השונות ולא ע"י דרסרום. בכפוף להוראות כל דין, האחריות למכירת המוצרים, אספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על המוכרות באופן בלעדי ואין לראות באתר כצד לעסקה בין הקונות למוכרות ו/או כמי שמוכר את המוצרים ו/או חב באחריות כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי מכירתם, טיבם ו/או איכותם.
1.5. משתמשת הקצה מכירה בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת דרסרום, ולפיכך דרסרום אינה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. האתר עשוי שלא להיות זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. ייתכן והגישה לאתר תופרע ו/או תופסק, באופן זמני ו/או לצמיתות, מכל סיבה שהיא. משתמשת הקצה פוטרת את דרסרום בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
1.6. משתמשת הקצה הינה האחראית הבלעדית לכל פעולה הנעשית באמצעות חשבונה באתר ולהגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו. דרסרום לא תהייה אחראית לכל נזק שייגרם בשל שימוש שלא כדין בחשבון המשתמשת, אשר נבע כתוצאה מרשלנות המשתמשת באבטחת פרטי חשבונה.
1.7. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע, ולהיפך.


2. שינויים בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
2.1. דרסרום שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים.
2.2. במידה ודרסרום תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, דרסרום תודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת ופתחת חשבון באתר ו/או על ידי פירסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של דרסרום.
2.3. כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדינויות הפרטיות יחול החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פירסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם.
2.4. באחריותה הבלעדית של משתמשת הקצה להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר.


3. הזכות לקנות ולמכור באתר
3.1. כל העושה שימוש באתר מצהירה בזאת, כי הינה בעלת הכשרות המשפטית על פי דין, להתקשר בחוזה (קניה או מכירה) ולעשות שימוש באתר זה על פי הוראותיו.  משתמשת הקצה אשר גילה מתחת לגיל 18 (להלן: "קטינה") נדרשת לאישור הוריה או האפוטרופוס החוקי, לטובת שימוש באתר. שימוש קטינה באתר מהווה הצהרה וראיה חלוטה לכך שהקטינה ביקשה את הסכמת הוריה או האפוטרופוס החוקי וכי אלו אישרו זאת כמתחייב על פי דין והוראות תקנון זה.
3.2. על משתמשת הקצה להיות בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל או חשבון PayPal תקף. היה ומשתמשת הקצה הינה מוכרת חובה עליה להיות בעלת חשבון PayPal עסקי תקף.
3.3. על משתמשת הקצה להיות בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, כתובת בישראל למשלוח דואר ותעודת זהות או דרכון זר תקפים.
3.4. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמשת הקצה ואינה ניתנת להעברה לכל צד ג', בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
3.5. היה והשימוש באתר הינו בשם תאגיד, על התאגיד מוטלת האחריות הבלעדית לוודא, כי הפועלת בשמו הינה מורשית לעשות כן על פי דין. דרסרום אינה ולא תהיה אחראית לכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה של צד ג' כלפי התאגיד או לכל נזק נטען ע"י התאגיד, בהקשר זה.
3.6. על משתמשת הקצה מוטלת האחריות המלאה והבלעדית לנכונות ועדכון מלוא פרטיה בחשבון באתר, לרבות פרטי אמצעי תשלום ותוקפם, כתובות דואר אלקטרוני, פרטי מוצרים, כתובת למשלוח דואר וכיוצ"ב.
3.7. דרסרום רשאית למנוע ממשתמשת הקצה את השימוש באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.
3.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא דרסרום רשאית למנוע ממשתמשת הקצה לעשות שימוש באתר, בין היתר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם זו ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין; ו/או אם הפרה את תנאי השימוש; ו/או אם מסרה במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בדרסרום ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשות הקצה האחרות; ו/או אם כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שברשותה ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
3.9. הפעילויות המפורטות להלן אסורות באתר באופן מוחלט:
3.9.1. פרסום של כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא, או כל חומר המפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין.
3.9.2. שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר, להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות בדרסרום.
3.9.3. פרסום מוצר מזויף או גנוב ו/או פרסום מטעה או שאינו מדויק ו/או פעילות הקשורה להונאה ו/או כל פעילות לא חוקית אחרת.
3.9.4. פעילות הפוגעת בפרטיותו של אדם.
3.9.5. פרסום של מוצר ו/או אמצעי היכול לשמש אחר לחדירה ו/או פעילות בלתי חוקית במערכות מחשוב ו/או מאגרי נתונים ו/או גניבת מידע של משתמשת קצה ו/או של דרסרום ו/או של האתר.
3.9.6. פרסום קישורים לאתרים חיצוניים ולהיפך, באופן היכול לגרום נזק לדרסרום ו/או להטיל עליה חבות על פי דין.
3.10. כל התנהגות מצד משתמשת קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של דרסרום מגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה למשתמשת קצה אחרת מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.


4. דמי שימוש ואופן תשלום
4.1. זכות הקונות להתקשר עם המוכרות באמצעות האתר לטובת ביצוע עסקאות הינה ללא תשלום.
4.2. 
4.3. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
4.4. קנייה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המוכרת.
4.5. שיטות התשלום באתר הינן:
4.5.1. כרטיסי אשראי ישראלים או בינלאומיים באמצעות ממשק PayPal ובהתאם להנחיות ותנאי השימוש המפורסמים וקבועים מעת לעת לממשק זה;
4.5.2. חשבון PayPal, בכפוף לתנאי השימוש המפורסמים מעת לעת ע"י חברת PayPal. למען הסר ספק, דרסרום אינה צד להתקשרות בין משתמשת הקצה לבין PayPal ולא תישא בכל אחריות בשל השימוש באמצעי תשלום זה.
4.6. דרסרום אינה אחראית ולא תישא בתשלום מס כלשהו בגין העסקאות המבוצעות באמצעות האתר.


5. שימוש באתר כמוכרת
5.1. משתמשת קצה המבקשת לעשות שימוש באתר כמוכרת רשאית לקבוע תנאי שימוש אישיים לביצוע עסקה מקוונת באמצעות האתר (להלן: "תנאי שימוש המוכרת").
5.2. תנאי שימוש המוכרת יופיעו באתר תחת הקישור "מדיניות החנות" אשר ייוחד לכל מוכרת בעמוד האינטרנט אשר יעמוד לרשותה באתר.
5.3. כל מוכרת באתר מצהירה ומתחייבת בזאת לפעול בהתאם לאמור להלן:
5.3.1. תנאי שימוש המוכרת לביצוע עסקאות באמצעות האתר יתאמו באופן מלא את תנאי השימוש באתר.
5.3.2. קיום מלוא הוראות הדין ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, על תקנותיו בכל הקשור למדיניות קבלת המוצרים והחזרתם, תשלומים וביטול עסקאות ובכלל.
5.3.3. שמירת פרטי הקונות ואי עשיית שימוש בהם אלא לטובת ביצוע העסקה לשמה נמסרו ובכפוף לכל דין.
5.3.4. פרסום המוצרים בפורמט ברור וללא הטעיה ותוך שימוש בטקסט, תמונות וקישורים; על המוצרים להיות מתויגים בהתאם לקטלוג המופיע באתר וזאת על מנת שניתן יהיה  להציגם באתר בהקשר המתבקש.
5.3.5. המוכרת מתחייבת למכור ולספק כל מוצר המוצג למכירה באתר ובלבד שהקונה עמדה בתנאי שימוש המוכרת.
5.3.6. כל מוכרת מתחייבת לאכוף בתום לב את תנאי שימוש המוכרת אשר יקבעו על ידה לביצוע עסקאות באתר ו/או את תנאי סעיף 5 לעיל ולהלן.
5.3.7. מחירי המוצרים יופיעו באתר בצורה ברורה ובולטת (לרבות דמי משלוח) ואינם ניתנים לשינוי לאחר ביצוע העסקה באתר.
5.4. למען הסר ספק יובהר בזאת כדלהלן:
5.4.1. דרסרום שומרת על זכותה לשנות את ו/או לדרוש את שינוי תנאי שימוש המוכרת שעה שאלו אינם תואמים את תנאי השימוש באתר כמפורט בתקנון זה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלמוכרת תהיה כל טענה בעניין.
5.4.2. למוכרת אחריות בלעדית בכל הקשור לכל מידע, מצג, פרסום וכיוצ"ב אותו היא מציגה ו/או מפרסמת באתר.
5.4.3. דרסרום שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את תיוג המוצרים כפי שנערכו ע"י המוכרת.


6. העדר אחריות
6.1. משתמשת הקצה מסכימה בזאת מפורשות שהשימוש באתר הינו על אחריותה וסיכונה הבלעדי. דרסרום, הגופים המסונפים לה, עובדיה, סוכניה, שלוחיה, המוכרות, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו וללא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות ו/או לתוכן של כל מידע, מוצר או שירות שיסופקו באמצעות האתר.
6.2. הגישה לאתר ניתנת כמו שהוא וככל שהוא זמין. דרסרום אינה אחראית לכל מצג, אחריות, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה. למען הסר ספק, לדרסרום אין את היכולת לוודא את פרטי זהותם של משתמשות הקצה באתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של משתמשות הקצה באתר או של התכנים המפורסמים על ידן באתר ועל כן לדרסרום אין ולא תהיה כל אחריות בעניינים אלו.
6.3. דרסרום אינה מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים בין המוכרות לקונות ואינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר המוצע לרכישה באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, איכותם, אספקתם ו/או התאמתם לצרכי הקונה, וכן ואין לה את היכולת לוודא כי המוכרות או הקונות סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה.
6.4. המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרות, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד דרסרום לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, ו/או לגבי היצרנים ו/או המוכרות וכיוצ"ב.
6.5. דרסרום לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו בקשת רכישה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמשת הקצה מלבצע רכישה או לעדכן אותה ו/או לכל נזק, ישיר ו/או עקיף לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמשת הקצה כתוצאה משימוש באתר, ומשתמשת הקצה מצהירה בזאת, כי הינה אחראית באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידה באתר.
6.6. דרסרום לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית ובכלל, על ידי משתמשות הקצה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה, לרבות כל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק.


7. הגבלת אחריות
7.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל דרסרום לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.
7.2. בשום מקרה, סך חבותה ואחריותה של דרסרום בקשר עם תקנון זה ותנאי השימוש האמורים בו, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לה ע"י משתמשת הקצה במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוואנטית ע"י משתמשת הקצה כנגד דרסרום.


8. שיפוי ושחרור
8.1. משתמשת הקצה מסכימה לשפות ולפצות את דרסרום ו/או מי מטעמה, לרבות בעליה, מנהליה ועובדיה, מפני כל כל תביעה ו/או דרישה, הנובעות או הקשורות לפעילותה שלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו ו/או שלא כדין.
8.2. משתמשת הקצה הינה האחראית הבלעדית לכל אינטראקציה בינה לבין כל משתמשת קצה אחרת והיא משחררת את דרסרום מכל תביעה ו/או דרישה ו/או חבות הקשורים לכל מוצר ו/או מוכרת בקשר עם האמור לעיל ובכלל.


9. קניין רוחני זכויות יוצרים סימני מסחר
9.1. האתר, על סימני המסחר בו וכל זכויות הקניין הרוחני שייכים באופן בלעדי לדרסרום. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בכל דרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מדרסרום, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להטיל על משתמשת הקצה עונשים ו/או קנסות ולהוות עוולה ו/או עבירה על פי דין.
9.2. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמשת הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מדרסרום או מבעל הזכויות בו, הינו אסור.
9.3. משתמשת הקצה לא תעלה לאתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי שניתנה בידה הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמשת הקצה תהיה האחראית הבלעדית לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית דרסרום להסיר כל מידע באתר אשר הובא לידיעתה, כי יש בו כדי להפר זכויות קניין רוחני.


 10. רשיון
10.1. על ידי שימוש באתר, מפרסמים ומשתמשות הקצה מעבירות לדרסרום רשיון בלתי הדיר, לא מוגבל, לא בלעדי וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התכנים אותם היא מפרסמת באתר (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב תכנים אלו ביצירות נגזרות או אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלת זמן או טריטוריה.
10.2. כל המפרסם ו/או עושה שימוש באתר מאפשר בזאת לכל משתמשת קצה לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את כל התכנים אותם הוא מפרסם ו/או שומר באתר וזאת לשימושן האישי של אותן משתמשות קצה. למען הסר ספק, כל משתמשת קצה מותירה לכל משתמשת קצה אחרת לראות את אזור הפעילות שלה (כהגדרתו באתר) על מלוא תכניו ולבצע בו את כל הפעולות האמורות בסעיף זה.


11. שונות
11.1. כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא לשם הפרשנות.
11.2. אין בזכויות דרסרום על פי תקנון זה והאמור בו, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאית דרסרום על פי דין.
11.3. הימנעותה של דרסרום מקיום זכות המוקנית לה על פי דין ו/או תקנון זה לא תהווה ולא תתפרש כויתור של דרסרום על אותה זכות, ולא תהווה תקדים לכל מקרה אחר, ולא יהיה בה כדי למנוע מדרסרום מלממש את זכויותיה בכל עת.
11.4. תקנון זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו מקנה כל זכות כאמור.
11.5. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל סכסוך הנובע ו/או קשור לתקנון זה ותנאי השימוש המובאים בו נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו בלבד, תוך שלילת סמכותו של בית משפט אחר.
11.6. רישומי המחשב של האתר בדבר פעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
11.7. אם ייקבע כי תנאי או הוראה בתקנון זה אינם חוקיים או כי לא ניתן לאכוף אותם, לא תשפיע החלטה זאת על תוקף יתר התנאים או על האפשרות לאכוף אותם; בכפוף לכל דין, תנאי כאמור יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה  קרוב ככל הניתן למקור.
11.8. כל הודעה שתשלח לדרסרום באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר יום עסקים 1 ממועד שליחת הדוא"ל האמור וזאת בכפוף לקבלת הודעה בידי השולח בדבר שליחת ההודעה באופן תקין באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני.